ورود همکاران

منبع :  

کلمه عبور:

کدامنیتی:

ورود

 

لازم به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات :

1- ورود این صفحه می تواند از منوی ورود سایت یا دفاتر قبول آگهی/ورود همکاران باشد

 

2- فقط ادمین بتواند همانند شکل پیوست به منبع کلمه عبور و تصویر دهد

 

3- نمایش تصویر منبع روی آگهی ها مطابق شکل پیوست باشد .

 

4- نمایش تصویر منبع در آگهی ها مطابق شکل پیوست باشد .